​Chứng nhận thủy sản khai thác để xuất khẩu

​Chứng nhận thủy sản khai thác để xuất khẩu

11, August, 2016

Theo Báo Tuổi Trẻ.online, 

15/01/2016 09:18 GMT+7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác để xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua, chế biến, xuất khẩu và nhập khẩu thủy sản khai thác để chế biến xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận thủy sản khai thác.

Đối với xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chủ hàng có nhu cầu xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác nộp 2 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến cơ quan thẩm quyền quy định nơi chủ hàng đã mua nguyên liệu.

Trong thời gian không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, cơ quan thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin đã khai trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và thực hiện: xác nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và trả 1 bản cho chủ hàng xuất khẩu, 1 bản lưu tại cơ quan thẩm quyền.

Không xác nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

Đối với chứng nhận thủy sản khai thác, Thông tư nêu rõ, chủ hàng có nhu cầu chứng nhận thủy sản khai thác nộp 2 bộ hồ sơ đến cơ quan thẩm quyền quy định tại nơi đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trực tiếp hoặc theo đường bưu điện để đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác.

Hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác gồm: mẫu giấy chứng nhận thủy sản khai thác hoặc mẫu giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nơi nhập khẩu. Trường hợp lô hàng sử dụng nguyên liệu từ nhiều hơn 1 tàu hoặc trường hợp nguyên liệu mua từ 1 tàu nhưng được chế biến thành nhiều lô hàng thì phải kèm theo các thông tin bổ sung quy định; bản kê khai phụ đính thông tin vận tải; bản sao chụp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

Trong thời gian không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của chủ hàng, cơ quan thẩm quyền xem xét hồ sơ, kiểm tra thông tin trong giấy chứng nhận thủy sản khai thác và thực hiện chứng nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong giấy chứng nhận thủy sản khai thác; không chứng nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong hồ sơ hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15-2-2016.

 
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn