'Vua' cá tra tăng lãi 17 lần

'Vua' cá tra tăng lãi 17 lần

11, August, 2016

Với khoản lợi nhuận đột biến trong quý III của năm tài chính, Thủy sản Hùng Vương lãi 290 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

 

       Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Công ty cổ phần Hùng Vương (Mã CK: HVG, niên độ 1/10-30/9) cho thấy doanh thu thuần trong kỳ đạt 6.612 tỷ đồng, tăng trưởng 45%; giá vốn cũng tăng mạnh 45% nên lãi gộp đạt 472,6 tỷ đồng, tăng trưởng 39%.

      Năm nay, lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết của công ty này tăng cao, đạt 46,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thua lỗ gần 13 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, công ty này lãi ròng 226,4 tỷ đồng, gấp 17,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

      Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 15.049 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận sau thuế đạt 290 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

       Theo doanh nghiệp này, cả doanh thu xuất khẩu và nội địa của công ty đều tăng trưởng tốt sau 9 tháng. Tính đến 30/6, khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng tăng mạnh lên 6.666 tỷ đồng, trong đó tăng mạnh nhất là từ khách hàng trong nước (tăng từ 2.800 tỷ đầu năm lên gần 4.934 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.179 đồng.

 

Thi Hà